From Enkhuizen to Amersfoort across the IJsselmeer

Showers on the horizon

In mid-July 2018 I decided to make a trip across the IJsselmeer. I took the train from The Hague to Enkhuizen and the plan was to take the train back home on the other side in Amersfoort. The weather forecast was reasonable to good and I would have tailwind during the majority of this journey of about 100 km. It was sunny and summery in The Hague when I left but arrived in Enkhuizen, the sky was darkening fast. The wind also increased and there were even several showers visible on the horizon.

Buien aan de horizon

Medio juli 2018 besloot ik een tochtje over het IJsselmeer te maken. Ik nam de trein van Den Haag naar Enkhuizen en het plan was om aan de overkant in Amersfoort de trein terug naar huis te nemen. De weersvooruitzichten waren redelijk tot goed en ik zou de wind in de rug hebben op deze tocht van ongeveer 100 km. Het was heerlijk zonnig en zomers in Den Haag bij het vertrek maar aangekomen in Enkhuizen betrok de lucht als snel. De wind nam ook toe en er waren zelfs diverse buien zichtbaar aan de horizon.

Over the Houtrib dike to the other side

The road to the other side of the IJsselmeer is 26.5 km across the Houtribdijk and has a two-lane road and a wide bike path. This dike has been constructed to further impolder the southern part of the IJsselmeer, but this plan was canceled in 2003. This year, maintenance work is being carried out in many places and this provides sometimes interesting pictures on the construction of dikes and dams.

Over de Houtribdijk naar de andere kant

De weg naar de overkant van het IJsselmeer is 26,5 km over de Houtribdijk en heeft een tweebaansweg en een breed fietspad. Deze dijk is aangelegd om het zuidelijk gedeelte van het IJsselmeer verder te inpolderen maar daar is definitief vanaf gezien in 2003. Op veel plaatsen worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en dat geeft soms interessante plaatjes over de constructie van dijken en dammen.

17th-century life size souvenir

At some point you can see the contours of Lelystad becoming more recognizable and close to Batavia Stad (Fashion Outlet), you will land in our youngest province, Flevoland. You cannot miss then the ship Batavia. This is a replica of a VOC ship from the 17th century (1628) with an illustrious history

Levengroot souvenir uit de 17de eeuw

Op een gegeven moment zie je de contouren van Lelystad steeds herkenbaarder worden en ter hoogte van de shopping outlet Batavia-stad, kom je weer aan land in onze jongste provincie, Flevoland. Daar is ook het schip de Batavia te bewonderen. Dit is een replica van een VOC schip uit de 17de eeuw (1628) met roemrucht verleden.

5 m below sea level

Once landed, the nature reserves (i.e. the Oostvaardersplassen) alternate with new villages and towns in this Flevopolder that lies about 5 meters below sea level.

5 m onder zeeniveau

Eenmaal aan land gekomen worden de natuurgebieden (o.a. de Oostvaardersplassen) afgewisseld door nieuwe dorpen en steden in deze Flevopolder die ongeveer 5 meter beneden de zeespiegel ligt. 

The A27 bridge over the Gooimeer gave a nice view over the dikes and polders of the old and new land. After a short stop in Eemnes I continued biking to Amersfoort where the train was ready for departure to The Hague.

De A27 brug over het Gooimeer gaf een mooi uitzicht over de dijken en polders van het oude en nieuwe land. Na een korte stop in Eemnes de weg vervolgd naar Amersfoort waar de trein klaar stond voor vertrek naar Den Haag.

Using Format